Schoolwiki

Kansrijk leren

Onze scholen staan in verschillende dorpen of wijken en hebben elk hun eigen specifieke ouder- en leerlingpopulatie. Dat betekent dat kinderen vanuit verschillende gezinssituaties bij ons op school komen. Wij maken het onderwijs voor alle kinderen passend en willen hen geen hinder laten ondervinden van bureaucratie, drempels en schotten. Ons doel is dat ze zich kansrijk kunnen ontwikkelen. We hebben een kleurrijk palet aan scholen waarbinnen verschillende soorten onderwijs wordt geboden. De expertise binnen scholen, delen wij met elkaar. Schoolleiders: ‘We kunnen expertise veel meer met elkaar delen, daar worden we allemaal beter van!’ Onderwijs en opvang vloeien meer in elkaar over. Samen zien opvang en onderwijs het belang van doorgaande lijnen als het gaat om inhoud, aanpak en ondersteuning. De huisvesting is idealiter in één gebouw: het kindcentrum. Het kindcentrum biedt een rijke lesdag met toenemende aandacht voor persoonsvorming, talentontwikkeling en beweging. Kinderen kunnen al tijdens hun laatste jaren op de basisschool ervaring opdoen op een vervolgschool. Stakeholders: ‘Het momentum is nu! Samenwerking is het uitgangspunt voor alle nieuwe ontwikkelingen’ Onze ambities in kansrijk leren:

  • We realiseren een regionaal Onderwijs Expertise Centrum (OEC) met en voor het samenwerkingsverband, met expertise en ontwikkeling op onder meer:  (vroeg)signalering en passende plaatsing van het jonge kind ▪ meer- & hoogbegaafdheid ▪ leer- & gedragsvraagstukken ▪
  • Nauwe samenwerking binnen de sectoren van het gespecialiseerd onderwijs en samenwerking met het regulier onderwijs ▪ crisis- en observatieplaatsing ▪
  • We realiseren goed onderwijs op alle scholen als basisvoorwaarde voor inclusiever onderwijs 
  • Scholen realiseren inclusiever onderwijs, door de basisondersteuning in onze reguliere scholen te versterken, waarbij een expertiseteam de scholen ondersteunt 
  • We realiseren soepele overgangen tussen onderwijsvormen en leer-/levensfasen alle basisscholen zijn kindcentra
  • door sterke, waar nodig formele samenwerkingen creëren we een krachtige ontwikkellijn voor alle kinderen
  • alle kinderen van groep 7 en 8 doen ervaring op in het vervolgonderwijs

Onze toekomstvisie: Kinderen krijgen thuisnabij inclusiever onderwijs. Bij een schooloverstijgende ondersteuningbehoefte wordt er in goed samenspel tussen school, zorgpartners, gemeente, ouders en experts gekeken hoe we de context voor kinderen beter kunnen maken en wat de meest passende plek is voor het kind is. De overgang van de ene naar de andere school verloopt warm en soepel. De school is een hefboom in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Al onze scholen zijn kindcentra, met doorgaande lijnen in inhoud, aanpak en ondersteuning. Kinderen krijgen, ongeacht hun thuissituatie, allemaal een goede en gezonde start in de maatschappij dankzij een breed aanbod van onderwijs, persoonsvorming, talentontwikkeling en beweging. Leraren organiseren het onderwijs zo, dat het niet altijd tijd- en plaatsgebonden is. Ouders worden en zijn intensief betrokken bij de schoolse ontwikkeling van hun kind.